"

im电竞注册

"
当前位置:首页 > 工程展示安全技术服务

平阴县黑山Ⅳ矿区建筑石料用灰岩矿安全现状评价

2022-03-28 18:22:13

评价业务信息:

评价业务信息.jpg

合同封皮:

合同封面.png


合同盖章页:

合同盖章页.png


报告封面:

报告封面.png

报告扉页:

报告扉页.png


报告签名页:

报告签字页.png

报告结论:

报告结论.png


评价师现场工作影像:

工作影响.jpg


im电竞注册